Általános szerződési feltételek

A szerződés, mely létrejött egyrészről a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. (6900 Hollósy Kornélia u. 2/A), mint Szolgáltató, másrészről az előző oldalon megnevezett megrendelő, mint Reklámozó között az alábbi feltételekkel:

 1. A Reklámozó megbízza a Szolgáltatót , hogy részére a Makói Városi Televízió képújságán és honlapján  hirdetési felületet biztosítson. A Szolgáltató a felület megrendelését írásban (levél, fax, e-mail) – az általa kidolgozott megrendelőlapon vagy a Reklámozó által írt megrendelés alapján a Reklámozó cégszerű aláírásával fogadja el.
 2. A Megrendelő vállalja, hogy a megállapodás aláírásakor a hirdetés elkészítéséhez a szükséges dokumentációkat (embléma, fotó, szöveg stb.) a szolgáltatás teljesítéséhez átadja, illetve megküldi. Az átadott dokumentáció esetleges hibájából származó hibás szolgáltatásért a Szolgáltató a Megrendelővel szemben nem tartozik felelősséggel.
 3. A Reklámozó kijelenti, hogy az általa közölt adatok és az átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti egy harmadik természetes- vagy jogi személy jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény általános és speciális reklámtilalmaiba és korlátozásokba nem ütközik. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valósságáért, a hirdetésben közölt információk helytállóságáért és a harmadik személy fent felsorolt jogainak a hirdetés által történő megsértéséért kizárólag a Reklámozót terheli felelősség.
 4. A Szolgáltató csak a Reklámozó kifejezett írásbeli kérésére köteles korrektúra kivonat küldésére. Amennyiben a Reklámozó a korrektúra kivonatot a leadási határidőig visszaküldi, a Szolgáltató a kért változtatásokat figyelembe veszi. Ha a határidőn belül változtatás iránti kérelem nem érkezik, illetve a Reklámozó nem kér korrektúra kivonatot, úgy a Szolgáltató a hirdetést elfogadottnak tekinti.
 5. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kér speciális elhelyezést, úgy a hirdetés elhelyezését a Szolgáltató határozza meg.
 6. A Szolgáltató kiadványára önálló hirdetési árlistát alkalmaz, amely tartalmazza a hirdetési árakat, technikai adatokat valamint a hirdetési felületek méreteit és ezek árait. Az esetleges kedvezményeket a Szolgáltató és a Reklámozó előzetesen egyezteti és az így kialkudott összeget a megrendelőlapon rögzítik.
 7. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az árait év közben megváltoztassa. A hirdetési árak megváltozása előtt kötött egyedi reklámszerződések esetén a megjelenés idejétől függetlenül a Szolgáltató a régi árakat alkalmazza.
 8. A már megrendelt hirdetést a Reklámozó jogosult a lapzártáig következmény nélkül lemondani, vagy a hirdetéssel kapcsolatban későbbi megjelentetésre vonatkozó megrendelést benyújtani.
 9. A Megrendelőnek meg kell neveznie a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét, a hirdetés témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a megjelenés darabszámát, előzetesen egyeztetett időpontját és a méretét is. A megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról is.
 10. A Reklámozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatóval szemben kárigény csak a hirdetési ár mértékéig érvényesíthető. A Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket illetve a nem vagyoni kárt is. A szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésében akadályoztatva nincsenek és egyben rögzítik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott, vagy nem részletezett kérdésekben a Ptk. valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezése szerint kell eljárni.
 11. A Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a reklámtörvénynek nem megfelelő, az általános közízlést sértő, valamint a kiadó értékrendjével össze nem egyeztethető tartalmú hirdetések megjelentetését megtagadja.
 12. A Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. által készített hirdetések, a kiadó szellemi tulajdona. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. (Plágium az a cselekedetet, ha valaki egy másik ember (az eredeti szerző) munkáját saját publikált munkájában hivatkozás, forrás megjelölés és/vagy szerzői engedély nélkül felhasználja, azt sajátjaként tünteti fel, és ezzel az eredeti szerző jogait sérti.)